Impacte acústics infraestructura

 

Projecte:

Estudis d’impacte acústic d’infraesturctures i definició de mesures correctores. Riudecols, C25, Gandesa i Ponts.

Descripció: 

Realització de l’estudi d’impacte acústic d’infraestructures segons la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. L’estudi va partir de la realització de mesuraments acústics de curta i llarga durada i la posterior simulació acústica del terreny, amb modelat tridimensional. A partir de l’avaluació de l’impacte acústic a partir de les dades proporcionades pel software es va determinar el millar traçat i es van projectar les pantalles acústiques necessàries (mesures correctores).

Client:

Tec4 Enginyers

Data de finalització:

Març de 2012.