Projecte:

Pla pilot de reducció del soroll d’oci nocturn de la ciutat de Barcelona.

Descripció: 

Estudi d’emplaçaments amb gran afluència de públic d’oci nocturn a la ciutat. Realització de mesuraments acústics. Caracterització de vetlladors i nous materials acústics a emprar i caracterització de les fonts de soroll i dels emplaçaments. Realització dels models informàtics per a la simulació acústica dels emplaçaments i definició de mesures correctores.

Client:

Ajuntament de Barcelona

Data de finalització:

Juliol de 2014