Projecte:

Informe pericial d’identificació de parlants.

Descripció:

Realització de l’informe pericial d’identificació d’un mateix parlant en arxius de veu de trucades telefòniques a partir d’una mostra indubitada. Es va portar a terme l’anàlisi fonètico-lingüístic i espectrogràfic, incloent espai formant i histogrames de freqüència fonamental i formants.

Client:

En l’anonimat.

Data de finalització:

Desembre 2015.