Projecte:

Control del soroll i vibracions en central de Telefònica.

Descripció:

Realització de projectes de detecció i control de focus acústics en les centrals de Telefònica Lleida, Clot, Sarrià, Via Augusta, Gràcia i Sant Pau. Mesurament del nivell d’emissió de soroll i vibracions dels focus i determinació de les mesures correctores necessàries per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria de soroll i vibracions. Disseny de sistemes anti-vibratoris, encapsulaments, pantalles i silenciadors acústics.

Data de finalització:

Febrer 2016, gener 2016, setembre 2015, setembre 2008, abril 2008, febrer 2008, decembre 2006.